August 13, 2022

Month: November 2021

मित्र जपावा रुसण्याआधी मैत्री जपावी तुटण्याआधी! पाय जपावा वळण्याआधी तोल जपावा ढळण्याआधी अन्न जपावे...
  मानवी स्वभावानुसार त्याला ठराविक एका काळानंतर बदल हवासा असतो. मग तो गरजेचा असेल...
Open chat
Is there any news?